قیمت گذاری

سبک یک قیمت ما

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،آزمایشی تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است.

اصول

۳۸۰۰۰ تومان

۲۳۰۰۰ تومان

/ ماهانه

 • پیگیری درآمد و هزینه
 • Maximize tax deductions
 • صورتحساب و پرداخت قبوض
 • گزارش را اجرا کنید
 • ارسال برآوردها
 • پیگیری فروش و فروش مالیات
 • Manage Bills

شروع ساده

۵۱۰۰۰ تومان

۲۶۰۰۰ تومان

/ ماهانه

 • پیگیری درآمد و هزینه
 • حداکثر کسر مالیات
 • صورتحساب و پرداخت قبوض
 • ارسال برآوردها
 • پیگیری فروش و فروش مالیات

کار آزاد

۳۲۰۰۰ تومان

۲۲۰۰۰ تومان

/ ماهانه

 • پیگیری مایل
 • ردیابی درآمد و هزینه
 • برآورد مالیات های سه ماهه
 • صورتحساب و پرداخت قبوض

پلاس

۵۲۰۰۰ تومان

۲۷۰۰۰ تومان

/ ماهانه

 • پیگیری درآمد و هزینه
 • حداکثر کسر مالیات
 • صورتحساب و پرداخت قبوض
 • اجرا گزارش
 • ارسال برآوردها
 • پیگیری فروش و فروش مالیات
 • مدیریت صورتحساب
 • کاربران چندگانه
 • زمان پیگیری

سبک دو قیمت ما

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،آزمایشی تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است

شروع ساده

۲۶۰۰۰ تومان

۲۱۰۰۰ تومان

/ ماهانه

 • پیگیری درآمد و هزینه
 • حداکثر کسر مالیات
 • صورتحساب و پرداخت قبوض
 • ارسال برآوردها
 • پیگیری فروش و فروش مالیات

پلاس

۷۵۰۰۰ تومان

۵۲۰۰۰ تومان

/ ماهانه

 • پیگیری درآمد و هزینه
 • حداکثر کسر مالیات
 • ارسال برآوردها
 • پیگیری فروش و فروش مالیات
 • مدیریت صورتحساب

اصول

۳۶۰۰۰ تومان

۲۸۰۰۰ تومان

/ ماهانه

 • پیگیری درآمد و هزینه
 • حداکثر کسر مالیات
 • صورتحساب و پرداخت قبوض
 • اجرا گزارش
 • ارسال برآوردها

سبک سه قیمت ما

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،آزمایشی تا صرفاً به مشتری یا صاحب‌کار خود نشان دهند که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است

شروع ساده

۲۶۰۰۰ تومان

۲۱۰۰۰ تومان

/ ماهانه

 • پیگیری درآمد و هزینه
 • حداکثر کسر مالیات
 • صورتحساب و پرداخت قبوض
 • ارسال برآوردها
 • پیگیری فروش و فروش مالیات

پلاس

۵۸۰۰۰ تومان

۲۹۰۰۰ تومان

/ ماهانه

 • پیگیری درآمد و هزینه
 • حداکثر کسر مالیات
 • ارسال برآوردها
 • پیگیری فروش و فروش مالیات
 • مدیریت صورتحساب

اصول

۳۷۰۰۰ تومان

۲۵۰۰۰ تومان

/ ماهانه

 • پیگیری درآمد و هزینه
 • حداکثر کسر مالیات
 • صورتحساب و پرداخت قبوض
 • اجرا گزارش
 • ارسال برآوردها

آیا درباره خدمات ما سوالی دارید؟

طراحان گرافیک برای صفحه‌آرایی،آزمایشی مشتری یا که صفحهٔ طراحی یا صفحه‌بندی شده است